ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยฉาบม้วน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบม้วน
รหัสผลิตภัณฑ์
931100064701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง

ตำบล บ้านนา อำเภอ กิ่งอำเภอศรีนครินทร์
จังหวัด พัทลุง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง

จำนวนสมาชิก
    63 คน

ที่อยู่
    201 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โทรศัพท์
    0-6299-5325
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวันดี  เกื้ออาษา

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    82/1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โทรศัพท์
    0-6299-5325
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มจัดตั้งเมื่อ 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับตำบลบ้านนามีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมากแต่ราคาผลผลิตตกต่ำ สมาชิกจึงได้มีการนำกล้วยมาแปรรูป และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยมาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกล้วยดิบแก่จัดมาปอกเปลือกแช่น้ำ แล้วล้างด้วยน้ำปูนใส จากนั้นนำมาหั่นเป็นรูปแบบที่ต้องการ วางเรียงบนตะแกรงผึ่งลมให้หมาด แล้วนำไปทอดในน้ำมันพืช จนกรอบ ตักใส่ตะแกรง นำเกลือ น้ำตาล น้ำ เนยเคี่ยว รวมกันให้ได้ที่นำกล้วยที่ทอดมาฉาบปรุงรส
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสอร่อย มีรสชาดที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเก็บไว้ได้นาน
ปริมาณการผลิต
500 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
100 บาท/กิโลกรัม
สถานที่จำหน่าย
- 201 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0-6299-5325
- 82/1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 0-6299-5325
- ร้านค้าชุมชน ตลาดในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง