ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยอบแผ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยอบแผ่น
รหัสผลิตภัณฑ์
200100514701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท หนองมน เอสเอ็มเจ โปรดักส์ จำกัด

ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท หนองมน เอสเอ็มเจ โปรดักส์ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    37 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
    038746161
โทรสาร
    038746160
อีเมล์
    smj@thaismj.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุดใจ ผ่องแผ้ว

อายุ
    46 ปี

ที่อยู่
    37 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
    038746162
โทรสาร
    038746162
อีเมล์
    smj@thaismj.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
หนองมนเป็นแหล่งแปรรูพืชเกษตรที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย กล้วยน้ำว้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในจังหวัดชลบุรี ยามผลผลิตออกมามาก ทำให้ราคาตกต่ำ สร้างปัญหาเกิดแก่เกษตรกร ทางบริษัทจึงมีแนวคิดช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ดั้งเดิมที่มีการแปรรูปกล้วยมาทำการต่อยอดโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานอีกด้วย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
กล้วยสุกล้างทั้งผล คัดขนาด ตัดแต่งแบ่งชิ้น วางลงบล็อก เข้าเครื่องระบบไฮโดรลิคนำเข้าอบในตู้ลมร้อน อบแห้ง เก็บใส่ภาชนมีฝาปิด รอบรรจุลงซองที่ทันสมัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้า ทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ปริมาณการผลิต
วันละ 300 กิโลกรัม
ราคา
ซองขนาด 60 กรัม ราคา 11 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 37 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038746161
- ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, แหล่งท่องเที่ยวต่าง, ส่งออกต่างประเทศ, จำหน่ายเองที่หนองมน
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสุดใจ ผ่องแผ้ว บ.หนองมนเอสเอ็มเจ โปรดักส์ จำกัด